Aangepast meerjarenplan 2020-2025 Poperinge

Poperinge, kei van een stad

0 / 5

Your page rank:

Op de laatste gemeenteraad van het kalenderjaar staan traditioneel voor zowel de Stad, het OCMW als AGB een aanpassing van het meerjarenplan op de agenda. Binnen de aangepaste BBC-regelgeving (Beleids- en Beheerscyclus) is er niet langer een afzonderlijk jaarbudget met nadien eventuele budgetwijzigingen, maar dient dit opgenomen te worden in een halfjaarlijks aangepast en bijgestuurd meerjarenplan 2020-2025.

“Toen in december 2019 het nieuwe meerjarenplan 2020-2025 door de gemeenteraad werd goedgekeurd, was er uiteraard nog geen sprake van de Covid-19 pandemie. Het is in die optiek dan ook geen verrassing dat deze grote maatschappelijk, economische en gezondsheidscrisis een weerslag heeft op de financiële cijfers van zowel AGB, Stad als OCMW. We zien dus logischerwijs de gevolgen van deze maandenlange crisis onder de vorm van flinke verschuivingen. Zowel aan inkomstenzijde met veel lagere ontvangsten uit het verhuur van zalen, sportterreinen, zwembad of dienstverlening. Maar ook aan uitgavenzijde met extra beschermingsmateriaal, flink wat extra middelen uit het lokale relanceplan voor de lokale economie, ondersteuning van verenigingen en de annulatie, verschuiving of bijsturing van eigen evenementen”, aldus schepen van financiën Ben Desmyter.

De budgetten van de Stad, het OCMW en AGB De Kouter staan in harmonie met elkaar en worden op elkaar afgestemd. Zo werden ook de financiële cijfers van het AGB De Kouter op basis van de uitbating van het zwembad – met maandenlange sluiting of enkel sportzwemmers – en de sportterreinen bijgestuurd.
Opnieuw dienen wel wat projecten – waarbij samengewerkt moet worden met externe partners (bv. Agentschap Wegen en Verkeer, Aquafin, Onroerend Erfgoed,…) – bijgestuurd te worden naar timing, uitvoering en financiering.

Binnen het aan lokale besturen opgelegde BBC-systeem voldoet de Stad Poperinge aan de twee verplichte indicatoren nl. het beschikbaar budgettair resultaat en de autofinancieringsmarge.
We behouden de komende jaren opnieuw een voldoende ruime financiële reservebuffer (budgettair resultaat) van + 1 mio euro en voldoen daarnaast aan de vereiste en noodzakelijke financiële evenwichten, waarbij voor de toekomst dient aangetoond te worden dat de vooropgestelde investeringen en afbetalingen financieel haalbaar zijn.
Het resultaat van alle uitgaven (investeringen en afbetalingen) dient ten opzichte van de ontvangsten positief te zijn (= autofinancieringsmarge). De AFM houdt geen rekening met investeringen en kijkt enkel naar het exploitatiebudget en de aflossingen.

Beide indicatoren bewijzen de blijvend financiële gezonde situatie van Stad Poperinge, dit ondanks de plotse effecten van de coronacrisis die zowel bij een eerste financiële update in mei 2020 als nu dienden verwerkt te worden in het geheel. Daarbovenop kregen we vanuit de hogere overheid ook wat andere richtlijnen over de wijze van inboeken van sommige dossiers (openbare verlichting, plattelandsfonds). Het betreffen technische wijzigingen, maar die wel een aanzienlijk effect dreigen te hebben op het resultaat op kasbasis en de autofinancieringsmarge. De technische wijzigingen hebben enkel impact op de AFM, het beschikbaar budgettair resultaat (vroegere resultaat op kasbasis) blijft ongewijzigd. Schepen Ben Desmyter: “Gelukkig hadden we een stevige financiële buffer naar het einde van de legislatuur voorzien bij de opmaak van het initiële meerjarenplan, waardoor we ondanks die vele verschuivingen en extra inspanningen door corona, toch het vooropgestelde investeringsprogramma en de dienstverlening kunnen aanhouden. We blijven echter van heel dichtbij de financiële situatie opvolgen aangezien de financiële gevolgen van de coronacrisis ook nog fors voelbaar zullen zijn in 2021 en zelfs 2022.”

Het vooropgestelde investeringsprogramma 2020-2025 wordt elk half jaar geactualiseerd in timing, realisatie en kostprijs. Voor 2021 is er een stevig investeringsbedrag van 11,2 mio euro vrijgemaakt. Het totaal aan bruto investeringen deze legislatuur (2020-2025) is geraamd op 46 mio. Daarnaast staan er uiteraard ook wat opbrengsten of subsidies die ervoor zorgen dat het netto investeringsprogramma voor deze legislatuur afklokt op 28 mio euro.

Zoals gekend lopen vele investeringsprojecten over meerdere jaren. Hieronder een niet-limitatieve greep uit het investeringsprogramma met start of (grotendeelse) uitvoering in 2020:

 • De Kring – opstart werken (2021-2022)
 • Sanitair complex Gasthuiskapel (2021-2022)
 • Renovatie Chirogebouw Reningelst (2021-2022)
 • Buurtsalon Krombeke (2021)
 • Opwaardering OC Karel de Blauwer (2021-2022)
 • Dorpskernvernieuwing Reningelst fase II (2021-2023)
 • Afwerken dorpskernvernieuwing Haringe (2021)
 • Werken publiek domein Bellewijk (2021-2022)
 • Heraanleg voetpaden Hoppelandwijk deel II (2021)
 • Renovatie wegdek en voetpaden Prof. Dewulfstraat tussen Nieuwstraat en Ring (2021-2022)
 • Nieuwe bloembakken centrum en deelgemeenten (2021)
 • Aanleg nieuwe begraafplaats Proven (2021)
 • Start opmaak masterplan Stationsomgeving (2021)
 • Fietspad Poperinge-Westouter verwerving grond (2021)
 • Relighting WZC Proventier (2021)
 • Aanleg waterbufferbekken Aviko-Stad Poperinge (2021)
 • Inrichting stadsloket + renovatie dak achterzijde sociaal huis (2021-2022)
 • Renovatie 2 woningen Hellekapelle (2021)
 • Verkoop hoeve Nedergraafstraat (2021)
 • Multisportzone Rederijkerswijk( AGB 2021)
 • Masterplan sportzone (AGB 2021)
 • Beregeningsinstallatie sportterreinen Don Bosco (AGB 2021)
 • Aquafietsen en spelmateriaal zwembad (AGB 2021)