Poperinge investeert in haar personeel

Poperinge, kei van een stad

0 / 5 0

In april 2020 werden tussen de sociale partners en de Vlaamse regering een aantal engagementen afgesproken om de koopkracht van het personeel van lokale besturen te verhogen.  Lokaal werd dit, met een gunstig advies van de syndicale organisaties, nu vertaald in een aantrekkelijk totaalpakket voor alle medewerkers van het lokaal bestuur Poperinge. 

Door de inkanteling van het OCMW in de stad verdienden zowel arbeidsreglement als rechtspositieregeling een update.  Na diverse vergaderingen met de syndicale afgevaardigden en een inspraakronde bij de eigen medewerkers werden een aantal procedures vereenvoudigd of beter op elkaar afgestemd.  Poperinge wil zijn medewerkers gezond en gemotiveerd aan het werk houden en trekt de komende jaren volop de kaart van een goede werk-privé-balans, medewerkersbetrokkenheid en job-tevredenheid.
 
De coronacrisis heeft nogmaals duidelijk aangetoond dat medewerkers een belangrijke bron zijn voor de goede werking van onze organisatie, ze bepalen voor een groot deel mee het imago van Poperinge als werkgever en zorgen voor een continue dienstverlening naar de inwoners van Poperinge.  Terecht worden voor de medewerkers van het Woonzorgcentrum Huize Proventier een aantal historische verschillen rechtgetrokken, want ook zij maken meer dan ooit het verschil. 
 

Lokale vertaling van het sectoraal akkoord

 
Voortaan krijgt elke medewerker van stad, OCMW en AGB een hogere maaltijdcheque (+0.5 euro per gewerkte dag).  Voor het personeel van het Woonzorgcentrum Huize Proventier verhogen de maaltijdcheques met 1,5 euro per gewerkte dag en is er voor elk contractueel personeelslid een verhoging van de 2de pensioenpijler tot 2,5% voor het volledige jaar 2020, vanaf 2021 bedraagt die 3 % van hun brutoloon. Met deze 3% gaat het stadsbestuur zelfs verder dan de voorziene 2,5% uit het sectoraal akkoord, een extra inspanning dus ten behoeve van het zorgpersoneel werkzaam in het WZC Proventier. Deze gelijkschakeling alleen al betekent een bijkomende investering van 90.000 euro op jaarbasis.
 
Naast de tweede pensioenpijler en de verhoging van de maaltijdcheques, vertalen we de opgelegde koopkrachtverhoging naar Poperingse vorm. We kozen ervoor om het systeem zo eenvoudig mogelijk te houden en gebruik te maken van het reeds gekende systeem van de Pop.kado.  Op die manier vloeit dit ook rechtstreeks terug naar onze lokale handelaars. Op die manier streven we een dubbel effect na.  Die 200 euro koopkrachtverhoging is een jaarlijks engagement. 
 

Netto meer voor onregelmatig werk

In overleg met de staf van het Woonzorgcentrum Huize Proventier wordt de weekendwachtvergoeding herzien en verhoogd en is er vanaf 2021 een interessantere toeslagenregeling die ervoor zorgt dat collega’s die onregelmatige uren en in het weekend werken dit ook vertaald zien in een hoger bedrag op hun loonbrief.

In totaal betekenen voornoemde initiatieven een geraamde jaarlijkse investering in ons personeel van 276.000 euro. Extra middelen die grotendeels voorzien waren in het financieel meerjarenplan van de stad en verder bouwen op het afgesloten sectoraal akkoord.  

We hebben Keigoeie medewerkers in dienst, en we willen dat in de toekomst zo houden.  Deze investeringen in ons personeel zijn daarom zeker verantwoord, zeker met de recente coronacrisis in het achterhoofd.