Safe Summer 2020 in De Panne

safe summer de panne

Safe Summer 2020 in De Panne
Globale lijnen voor een veilige zomer 2020 in De Panne

Het lokaal bestuur bereidt zich voor op drukke dagen op strand, Zeedijk en in het handelscentrum. We gaan ervan uit dat er minstens evenveel volk zal zijn aan de kust in vergelijking met een normaal seizoen.
De voorbije weken is een opvallende tendens waar te nemen dat eigenaars van tweedeverblijven hun tweedeverblijf meer blokkeren voor eigen gebruik en dus minder voor verhuur aan derden.
De Panne is een grensgemeente, in de zomer bestaat 40% van onze dagjesmensen uit Fransen. Hier moet bijzondere aandacht aan gegeven worden.
Social distancing handhaven zal een moeilijke opdracht worden.
Daarnaast gaan we er van uit dat de drukte op strand, Zeedijk en handelscentrum evenredig zal zijn; is het (te) druk op het strand, dan zal het ook (te) druk zijn op straat – zij het misschien op een ander moment van de dag.

Safe Summer 2020
De Panne lanceert het principe ‘Safe Summer 2020’.
Een enquête, waaraan meer dan 1.600 inwoners, tweedeverblijvers en bezoekers deelnamen, gaf als zeer duidelijk signaal dat:
➢ strenge maatregelen verwacht worden en dat daar draagvlak voor is;
➢ mensen bereid zijn een stukje persoonlijke vrijheid op te offeren in ruil voor een verhoogde zekerheid;

De Panne zal zich deze zomer profileren als gemeente waar duidelijke spelregels gelden. Waar het openbare leven enigszins geregisseerd wordt door het lokaal bestuur, in het belang van elk.
Het uitgangspunt is dat bezoekers bewust kiezen voor een bezoek aan of verblijf in De Panne omdat de spelregels streng maar duidelijk zijn.
Safe Summer 2020 focust op vijf pijlers:
➢ voorspellen en monitoren van drukte op het strand en in het handelscentrum;
➢ bijzonder inzet op meer sanitaire installaties, verspreid over het grondgebied;
➢ een duidelijk inrichtings- en circulatieplan voor Zeedijk en handelscentrum;
➢ een zelfregulerend systeem voor beheersen van drukte op het strand d.m.v. touwen
➢ een helder en breed uitgerolde communicatiecampagne.

Voorspellen en monitoring van de drukte
De drukte aan de kust zal bepaald worden door een door Westtoer ontwikkelde tool en zal gebruik maken van big – data: aan de hand van camerabeelden en signalen uitgestuurd door mobiele
telefoons kan de drukte op stranden en in het handelscentrum in kaart gebracht worden. Politiezone Westkust beschikt over een uitgebreid arsenaal ANPR – camera’s die tevens verkeersstromen in kaart kunnen brengen. In De Panne wordt een supercamera geïnstalleerd die quasi het volledige strand in beeld kan brengen. De combinatie van deze bovenstaande middelen zorgen ervoor dat drukte kan voorspeld en
gemonitord worden. Indien maatregelen moeten worden genomen (zoals, in extreme omstandigheden, het afsluiten van De Panne voor inkomend en niet-lokaal verkeer) zal dit door de politiezone Westkust worden geregisseerd.


Op de website zal een bezoeker op voorhand de drukte kunnen inschatten, waardoor hij de keuze kan maken om het bezoek op een ander, minder druk moment, te plannen.


02 Bijzondere inzet op meer sanitaire installaties De Panne zet al jaren in op propere sanitaire installaties aan het strand. Naast de gebruikelijke vijf vaste locaties op het strand, worden tien bijkomende sanitaire blokken
voorzien.
Daarnaast zullen op vijftien plaatsen handenwasbekkens geplaatst worden. De locaties van deze bijkomende sanitaire installaties zijn specifiek gekozen op plaatsen waar veel volk samenkomt: in het handelscentrum, op de stranden, aan parkings en op plaatsen die een
alternatieve locatie kunnen vormen voor een strandbezoek. Een uitgebreid team aan medewerkers zal worden ingezet voor het poetsen van deze plaatsen; een verhoogd toezicht zal gelden. Aan de drukste installaties zal constant toezicht zijn. De kostprijs voor deze bijkomende inspanningen loopt op tot € 150.000 (huur, poetsen, toezicht, producten, …).


03 Een duidelijk inrichtings- en circulatieplan voor Zeedijk en handelscentrum Zeelaan – handelscentrum In de Zeelaan wordt éénrichtingsverkeer ingevoerd tussen Markt en Duinkerkelaan / Nieuwpoortlaan. De snelheid wordt beperkt tot 30 km/h. De Zeelaan moet een rustiger karakter krijgen waar meer plaats wordt gecreëerd voor terrasjes en wandelaars. Er worden bijkomende fietshavens geplaatst. ‘Met de fiets naar de winkel’ wordt maximaal gepromoot.
Horecazaken krijgen de mogelijkheid om grotere terrassen te plaatsen. Het lokaal bestuur zal, voor terrassen die deels op de rijbaan worden geplaatst, zorgen voor een veilige afbakening van deze terrassen.
Per individuele horecazaak wordt de mogelijkheid tot het plaatsen van grotere terrassen onderzocht in samenspraak met de uitbater.
Laden- en lossen kan enkel tot 10.00u, daarna worden de laad- en loszones bijkomende ruimte voor wandelaars. Extra handhaving zal gelden zodat de spelregels worden nageleefd.
In de Zeelaan geldt éénrichtingsverkeer voor wandelaars op de voetpaden (algemene regel: ‘neem steeds het rechtse voetpad’), alsook in de eerste delen van de Nieuwpoortlaan en Duinkerkelaan.
Gezien het éénrichtingsverkeer in de Zeelaan wordt een aantal omliggende straten de rijrichting omgekeerd om zo tot een uitgebalanceerde mobiliteit te komen. Dit zal helder en duidelijk worden gecommuniceerd.
Zeedijk, strand
Op de volledige lengte van de Zeedijk wordt éénrichtingsverkeer ingevoerd voor wandelaars. Ook hier geldt het principe rechts aanhouden. Dit zal duidelijk worden gecommuniceerd door het plaatsen van betonblokjes en uniforme communicatie.
De go-carts verdwijnen van de Zeedijk. Hiertoe worden houten festivalvloeren geplaatst die in een circuit zullen lopen.
Met dezelfde festivalvloeren wordt een bijkomend wandelpad gecreëerd, dat deels achter de strandterrassen loopt en waar tevens éénrichtingsverkeer zal gelden.
De toegang tot de strandconcessies (strandcabines) wordt ook uitgevoerd in dezelfde, bredere paden.
Er wordt een aangepaste locatie voorzien om minder mobiele mensen op eenvoudige wijze toegang tot het strand te geven. Dit wordt uitgewerkt met de gemeentelijke adviesraad voor mensen met een beperking.
In totaal wordt meer dan 6.000 m2 bijkomende padenstructuur geplaatst.
Als gevolg van de aanleg van deze padenstructuur moeten de particuliere strandcabines 5m richting zee opschuiven en moet het strand bijkomend worden genivelleerd.
Het bijkomend nivelleren van het strand start op zaterdag 30 mei. Dit zal één week duren en gebeurt door de afdeling Technische Zaken in samenwerking met een externe partner.
Na het nivelleren van het strand kunnen de horecazaken hun strandterras plaatsen. Dat zal dus ten laatste kunnen vanaf 5 juni indien de weersomstandigheden het toelaten.
De witte strandcabines kunnen geplaatst worden vanaf woensdag 10 juni. Concessionarissen zullen eerst kunnen opbouwen, daarna volgen de particuliere eigenaars.
De aanleg van de padenstructuur start in de week van 15 juni en zal gebeuren door een externe firma onder toezicht van de afdeling Technische Zaken. Deze werken zullen 1 week duren.
De investering voor deze bijkomende inrichtingen op de Zeedijk en bijkomende padenstructuur en strandwerken bedraagt om en bij de € 100.000.
Diverse plaatsen
Op diverse plaatsen worden bijkomende ad-hoc inrichtingsmaatregelen genomen volgens noodzaak. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn aan de tabakshandelszaken in Adinkerke.
Daarnaast zullen mogelijkheden worden geboden voor het inrichten van kleine verkoopsstanden op stranden zonder voorzieningen of op plaatsen die kunnen dienen als alternatief voor een strandbezoek, steeds in combinatie met sanitaire installaties.

04 Een zelfregulerend systeem voor beheersen van drukte op het centrumstrand d.m.v. touwen
Het lokaal bestuur wenst de bezoeker aan het strand een tool te geven om overdrukte op het strand zelf te kunnen reguleren.
Hiertoe werd het touwtjessysteem uitgewerkt.
Het principe is bijzonder eenvoudig, controleerbaar en makkelijk te communiceren.
Het systeem wordt in eerste instantie uitgerold voor het centrumstrand (tussen het Canadezenplein en het Bortierplein, met een oppervlakte van
+- 150.000 m2), maar is uitbreidbaar naar de andere stranden indien nodig.
Het principe, in grote lijnen en te verfijnen in het reglement:
➢ Wie op het centrumstrand een dagje strand wil beleven, krijgt het recht dit te doen binnen de welbepaalde omtrek van een touw. Dit recht kan ook worden geïnterpreteerd als een ‘verplichting’.
➢ Het lokaal bestuur voorziet een basisaanbod aan touwen die op maat zijn gebracht en die direct te gebruiken zijn. Deze touwen zijn te koop bij de lokale handel aan een democratische prijs en zijn voorzien van een goedkeuringslabel.
Een bezoeker kan tevens een eigen touw gebruiken, desgevallend moet dit touw op maat worden gebracht en worden voorzien van een goedkeuringslabel. Een touw is minstens 10 mm dik en heeft bij voorkeur een opvallende kleur.
➢ Een touw is altijd 16 m lang. De beide eindjes van het touw moet worden samengebonden. Hiermee kan een oppervlakte van max. 16m2 worden afgebakend;
➢ Binnen de omtrek van het touw kunnen maximaal 4 personen plaatsnemen op het strand;
➢ Het touwtjessysteem is enkel toepasbaar op het zacht strand;
➢ Het touw wordt op het strand geplaatst in een door de bezoeker gewenste vorm;
➢ Tussen elk touw moet een afstand van minstens 2 meter worden gehouden;
➢ Een leeg touw / onbeheerd touw op het strand wordt weggenomen;
➢ Buiten de omtrek van een touw kan men niet plaatsnemen op het zachte strand (enkel centrumstrand); vrij bewegen tussen touwen is ten allen tijde mogelijk;
➢ Indien er geen plaats meer is voor een touw, moet een bezoeker zich naar een rustiger stuk strand begeven.
In een theoretisch model is er op deze wijze plaats voor +- 4.000 touwen met een maximale capaciteit van 16.000 bezoekers op het centrumstrand tussen het Canadezenplein en het Bortierplein. Dit komt overeen met de prognose en berekeningen die door Westtoer werden vooropgesteld.
Het toezicht op deze simpele spelregel zal worden uitgevoerd door een team van strandmeesters. Het niet naleven van deze spelregels kan worden gesanctioneerd met een GAS – boete.
Een bepaalde ruimte op het strand kan op geen enkele manier worden voorbehouden.
De toepassing van dit touwtjes-systeem zal worden neergeschreven in een politiereglement dat zal worden voorgelegd aan de gemeenteraad die daar midden juni zal over beslissen.
Private gebruikers van strandcabines en concessionarissen zullen niet onder het touwtjes – systeem vallen. Met hen worden andere afspraken gemaakt.
Het lokaal bestuur beseft dat het touwtjes – systeem enige vorm van beperking van de persoonlijke vrijheid inhoudt op een groot stuk van ons strand. Het lokaal bestuur beseft dat het touwtjes – systeem verder verfijnd dient te worden. En dat het mogelijks vragen zal oproepen die momenteel nog niet kunnen worden beantwoord.
We zijn er echter van overtuigd dat dit enige manier is om de drukte op ons centrumstrand te reguleren en de baas te kunnen.
Door het geven van ‘een recht op een exclusief gebruik van een klein stukje strand’ aan strandbezoekers wordt het strand in feite zelfregulerend en worden samenscholingen vermeden.

05 Een heldere en breed uitgerolde communicatiecampagne
Om de genomen maatregelen te communiceren naar onze bezoekers, wordt een communicatiecampagne uitgerold. Een communicatiebureau werd hiertoe aangesteld.

Bezoekers moeten op voorhand de spelregels voorgesteld krijgen, maar zullen ook tijdens hun verblijf goed op de hoogte worden gebracht.
De communicatiecampagne verloopt onder de noemen ‘Safe Summer 2020’, en zal een frisse groene kleur hebben. De campagne wordt in vier talen gebracht.
De campagne zal zowel digitaal als in print gebeuren.
Speciale aandacht zal worden besteed aan ons Frans cliënteel, die mogelijks minder op de hoogte zullen zijn van de spelregels in België.