Mobiliteitsplan Veurne-Centrum wordt aangepast

Mobiliteitsplan Veurne

Vlot Veurne, dat is de ambitie van Stad Veurne om de mobiliteit binnen Veurne-Centrum klaar te maken voor toekomstige generaties. Er wordt gefocust op drie thema’s: veilige fietsvoorzieningen, een gespreide parkeerdruk en een vlotte mobiliteit in de binnenstad.

Daarom startten we met de herziening van het lokaal mobiliteitsplan in het centrum van Veurne. Momenteel bevinden we ons in de onderzoeksfase waarbij drie grote mobiliteitsthema’s werden geselecteerd voor bijkomend onderzoek: fietsvoorzieningen, parkeerdruk en de mobiliteit in onze binnenstad.

We hebben hiervoor al flink wat tellingen gedaan. Zo wilden we bijvoorbeeld weten hoeveel auto’s er in Veurne gemiddeld geparkeerd staan, hoeveel fietsers er op het drukste moment van de dag over het Zevensterreplein rijden, hoeveel auto’s er tijdens de ochtend- en avondspits door de knooppunten moeten …

De Veurnaar wordt duidelijk geïnformeerd

Onze inwoners kregen een speciale editie van het Stadsmagazine in de bus, met daarin de informatie over de knelpunten, de tellingen, cijfers over onze mobiliteit, de doelstellingen en welke mobiliteitsoplossingen er kunnen worden toegepast.

Via de website www.veurne.be/vlot-veurne komen er telkens updates. Via het e-mailadres mobiliteitsplan@veurne.be kunnen Veurnaars met hun vragen terecht.

Participatie in deze aanpassing

Naast de al verzamelde data horen wij ook graag de ervaringen van de Veurnaar zelf! Meer dan 2.100 inwoners van Veurne kunnen deelnemen aan een uitgebreide bevraging.

We gaan te werk met een aselecte steekproef om een zo correct mogelijk beeld te vormen over de mening van de Veurnse bevolking rond de mobiliteit in onze stad. Wij kiezen voor een aselecte of willekeurige steekproef, omdat iedere Veurnaar zo evenveel kans krijgt deel te nemen aan de vraagstelling. Op basis van enkele kenmerken zullen we inwoners willekeurig laten selecteren om deel te nemen. Per specifieke categorie moeten we voldoende antwoorden ontvangen om een representatief en dus zo objectief mogelijk beeld te hebben over de visie van de volledige bevolking rond mobiliteit binnen Veurne.

De aselecte steekproef heeft het grote voordeel dat de resultaten een perfecte weerspiegeling zullen geven van wat leeft binnen onze stad. Iedere deelnemende stem wordt gehoord, elk antwoord is waardevol voor ons!

Veurne zal ongeveer 2.160 inwoners bevragen over de mobiliteit in het stadscentrum. Per leeftijdsgroep, geslacht en woonplaatsen zullen we de bevolking opdelen in specifieke categorieën. Voor elk van deze categorieën hebben we voldoende antwoorden nodig om de resultaten representatief te kunnen beoordelen. Om de enquête te kunnen invullen, ontvangen de gekozen deelnemers een aanmeldcode voor de online bevraging. Deze code gebruiken we enkel om te controleren of we voldoende reacties hebben ontvangen, en kan niet gebruikt worden om je persoonlijke gegevens te controleren. Je kan elke code slechts één keer gebruiken. Dubbele antwoorden of antwoorden met een foutieve code zullen niet worden verwerkt. Mensen zonder internettoegang kunnen de enquête ook op papier aanvragen.

Indien je een uitnodiging ontvangt om de enquête in te vullen, zouden we graag jullie medewerking willen vragen om even de tijd te nemen voor deze de vragenlijst. Samen met jou willen we immers bouwen aan de mobiliteit van morgen en de toekomst.

Onze doelstellingen

De stadskern van Veurne is redelijk compact en beschikt over een aantrekkelijke binnenstad met tal van functies en activiteiten. Het stadsbestuur wil het centrum aantrekkelijk houden voor shoppen, zowel voor eigen bewoners als inwoners van deelgemeenten en buurgemeenten. Bovendien willen we ook een leefbare en veilige stad zijn voor bewoners, scholieren, werknemers en toeristen.

Op piekmomenten zakken veel fietsers, voetgangers, maar ook auto’s en bestelwagens af naar de binnenstad. De centrumstraten van Veurne hebben echter een beperkte breedte, waardoor we binnen het huidige wegprofiel niet alle weggebruikers een kwalitatieve infrastructuur kunnen aanbieden. Er zal een evenwicht moeten gezocht worden om het verkeer vlot en veilig naar het centrum te brengen.

We willen meer ruimte geven aan onze actieve weggebruikers, verblijfsruimte en groen. We zorgen er tegelijk wel voor dat alle bestemmingen in Veurne ook bereikbaar blijven met de wagen. Daarnaast moeten we als stad ook inzetten op het openbaar vervoersaanbod. Meer en meer wint het elektrisch rijden aan belang. Ook omtrent deze twee mobiliteitsthema’s nemen we best de nodige maatregelen.

Quote Peter Roose, burgemeester: ”Het is een unieke oefening om voor het eerst een dergelijk grootschalige enquête uit te voeren bij de inwoners om te peilen naar hun mobiliteitsbehoeften. Een thema waar iedereen graag zijn eigen mening heeft … “

Quote Anne Dequidt, schepen van Openbaar Domein: “Bouwen aan de mobiliteit van morgen en de toekomst. Dit is een uitdaging die we samen met de inwoners van Veurne zullen aanpakken!”Quote Pascal Sticker, schepen van Mobiliteit: “Het mobiliteitsplan is aan herziening toe, waarbij we het STOP-principe wensen voorop te stellen: Stappers, Trappers, Openbaar vervoer en Personenvervoer. De uitdaging bestaat erin om, na overleg met de bevolking, de passende en sturende maatregelen te nemen om de mobiliteit in Veurne een nieuw tijdperk in te loodsen.”