Openstaande vacature Nieuwoort …. Gemeenschapswacht – vaststeller

Stad Nieuwpoort _ Gemeenschapswacht - vaststeller

0 / 5

Your page rank:

De gemeenschapswacht-vaststeller is belast met veiligheids- en preventieopdrachten, gericht op het verhogen van het veiligheidsgevoel van de burgers en het voorkomen van openbare overlast en criminaliteit.

De gemeenschapswacht-vaststeller draagt in eerste instantie bij aan een preventieve aanpak van lokale overlastproblemen door burgers te informeren en te sensibiliseren. In tweede instantie stelt de gemeenschapswacht-vaststeller de inbreuken vast en biedt administratieve ondersteuning in het kader van de gemeentelijke administratieve sancties.

Wat wordt er van jou verwacht?

De gemeenschapswacht-vaststeller staat in voor volgende resultaatsgebieden:

Resultaatsgebied 1: instaan voor de algemene veiligheid en de criminaliteitspreventie. Dit omvat onder meer volgende taken:

–        Sensibiliseren van burgers betreffende de gemeentelijke reglementering inzake overlast op het openbaar domein (bv. Zwerfvuil, hondenpoep, …)

–        Informeren van burgers over de regels die moeten worden toegepast

–        Sensibiliseren van burgers over bepaalde veiligheidsproblemen

–        Meewerken aan preventieve acties

–        Informeren hoe men veiligheidsproblemen kan voorkomen (bv. Inbraakpreventie, …)

–        Uitoefenen van toezicht op het openbaar domein met het oog op het verzekeren van de veiligheid bij evenementen georganiseerd door de overheid

–        Instaan voor de verkeersveiligheid rond de schoolomgeving door onder meer kinderen en scholieren te helpen oversteken

–        …

Resultaatsgebied 2: ondersteunen van de sanctionerend ambtenaar en collega vaststellers bij het naleven van de reglementering inzake gemeentelijke administratieve sancties en vaststellen van inbreuken. Dit omvat onder meer volgende taken:

–        Uitvoeren van noodzakelijke controles op het openbaar domein (straten, parken, bepaalde buurten, evenementen …)

–        Vaststellen van  inbreuken op de gemeentelijke reglementen en verordeningen in het kader van artikel 119bis van de wet op de gemeentelijke administratieve sancties.

–        Instaan voor de administratieve verwerking van de vaststelling in een bestuurlijk verslag.

–        Aanspreken van burgers op een klantvriendelijke en beheerste manier over de inbreuk(en) en formaliteiten

–        …

Resultaatsgebied 3: verstrekken van de nodige inlichtingen aan verscheidene personen. Dit omvat onder meer volgende taken:

–        Informeren van het publiek om het veiligheidsgevoel te verzekeren

–        informeren van automobilisten over het hinderlijk of gevaarlijk karakter van foutief parkeren en sensibiliseren van gebruikers van de openbare weg met betrekking tot het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en het correct gebruik van de openbare weg.

–        Verstrekken van bijkomende toelichting aan de sanctionerende ambtenaar bij onduidelijkheden over geverbaliseerde inbreuken

–        Signaleren van problemen of overlast vlak van veiligheid, milieu en het wegennet aan het diensthoofd veiligheid en preventie of de bevoegde diensten.

–        Beantwoorden van vragen om inlichtingen van burgers en eventueel doorverwijzen naar de bevoegde diensten

Meer info: Klik hier